Gemeinde Kappel-Grafenhausen - Leben in Rheinkultur

no_flash

Schmeggsch d´Gaardä?

von Alwin Zetting

Geschdrd zoowä bin iê in mi Gaardä gangä,
dänn d´Boonä brüchä dringend grossi Schdangä.
Iê frai mii jedr Daag, wänn iê im Gaardä schdee,
un kann d´Gaardälufd schmeggä - am Bodä un aü in d´Heh.

Zur Zidd schdeggä d´rodä Rosä iêri Kebf in d´Lufd,
vu dääne kummd ä bsunders fêiner Dufd.
An dännä Dufd kumme kai wissi Rosä draa,
kaini Buschnälgä, un aü kaini Gerbera.
Margariddä un Daaglilie bliäjä jezz wundrscheen,
un d´Hordänziä in rosarodä Doldä schdeen.

Aber dess duäd jezz niêdd mi Indrässi weggä,
dänn iê will jezz niêdd luägä, sundern schmeggä.
Jezz kummä aü glich minni Tomadä draa,
dänn do hängä ä baar rodi raa.
Miêd gschlossenä Aügä biss iê in aini nii,
mmh, fêin - so guäd kennä nur Tomadä sii.

Am Maggischdogg duä iê aü schmeggä,
um miêr ä Brommbeer ins Müül nie schdeggä.
Rosmarien, Lawändel un Zitronemelisse
will iê in minnem Gaardä niêdd missä.
Schniêddlig un Pederlig miän äü diênn sii,
jezz biss iê schnäll in ä jungi Gälruäb nii.

Aü Rodi Beedä hedd d´Oma diss Joor nii gmachd,
un unser Zällrig iêsch ä woori Prachd.
Koolräwli un Salad, dess muäs mr haa,
un am Grüdd hängä d´erschdä Boonä draa.
Aü frisch gmäidr Raase, der riêchd doch guäd,
un iê schmegg aü gärn, wänns rägne duäd.

D´ ganz Summer erndä miêr immer alles frisch,
daagdääglig kummd üssem Gaardä ebbis uff d´ Disch.
Mancher Daag kann ich´s schier garnidd vrwardä,
mach nur d´Aügä zuä, no schmeggsch aü dü d´Gaardä.

» zur Übersicht

Mundartwörterbuch

hiêndä
heißt: hinten zum Wörterbuch